Јавни увид Плана детаљне регулације “Индустријска зона III фаза“ у Пожаревцу, ул. Ђуре Ђаковића бб. је одржан у периоду од 4.4.2023. год. – 4.5.2023. год.

[featured_image]
Преузимање
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Преузимање 59
  • Величина 62.00 MB
  • Број фајлова 1
  • Датум 4. април 2023.
  • Последња измена 5. мај 2023.

Јавни увид Плана детаљне регулације ''Индустријска зона III фаза'' у Пожаревцу, ул. Ђуре Ђаковића бб. је одржан у периоду од 4.4.2023. год. - 4.5.2023. год.

 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члановима од 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА III ФАЗА“ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У УЛИЦИ ЂУРЕ ЂАКОВИЋА У ПОЖАРЕВЦУ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА III ФАЗА“ У ПОЖАРЕВЦУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације „Индустријска зона III фаза“ Града Пожаревца у улици Ђуре Ђаковића у Пожаревцу и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Индустријска зона III фаза“ у Пожаревцу на животну средину одржаће се од 4. априла до 4. маја 2023. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама Градске управе Града Пожаревца, у канцеларији број 212, у периоду од 10-13 часова, као и на интернет презентацији Града Пожаревца https://urbanizam.pozarevac.rs/.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт плана детаљне регулације „Индустријска зона III фаза“ Града Пожаревца у улици Ђуре Ђаковића у Пожаревцу и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Индустријска зона III фаза“ у Пожаревцу на животну средину у писаној форми, Градској управи Града Пожаревца, Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, Дринска 2, Пожаревац у току трајања јавног увида, закључно са 4. мајем 2023. године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду 26. априла 2023. године, са почетком у 12 часова, у сали број 11 у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска 2, у Пожаревцу.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у петак 12. маја 2023. године, са почетком у 12  часова, у сали број 11 у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска број 2, у Пожаревцу. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

Scroll to Top