Одељење

Начелник Одељења за урбанизам и грађевинске послове

Војислав Пајић, дипл. инж. арх.
Телефон: 012/539-787

Одељење за урбанизам и грађевинске послове има следеће Одсеке:

А) ОДСЕК ЗА ПРОСТОРНО, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, ПРИПРЕМУ И ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Шефица Одсека: Мануела Јанковић, дипл. инж. арх.

Телефон: 012/539-647

Б) ОДСЕК ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Шефица Одсека: Ружица Станојевић, дипл. инж .арх.

Телефон: 012/539-646

В) ОДСЕК ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ

Шеф Одсека: Иван Манојловић, дипл. инж. арх.

Телефон: 012/539-787


Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство обавља послове који се односе на:

 • израду, доношење, евидентирање, објављивање и чување докумената просторног и урбанистичког планирања:
 • обрађује и припрема анализе и иницијативе за израду планова, прибавља услове и сагласности за потребе израде планова, прегледа и проверава материјал за рани јавни увид и нацрте планова у току израде, организује и спроводи јавне презентације и јавне увиде планских докумената, координира рад са надлежним министарством и другим органима,
 • припрема одлуке о изради и доношењу планских докумената,
 • доноси решења о стратешкој процени утицаја на животну средину,
 • доставља планске документе и друге потребне податке за Централни регистар планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног информационог система,
 • учествује у раду Комисије за планове Града Пожаревца,
 • потврђивање урбанистичко-техничких докумената;
 • потврђивање пројекта парцелације и препарцелације;
 • спровођење поступка потврђивања урбанистичких пројеката;
 • издаје информације о локацији;
 • спровођење обједињене процедуре:
 • издавање и измена локацијских услова, издавање и измена грађевинске дозволе; издавање привремене грађевинске дозволе;
 • издавање решења о одобрењу за извођење радова;
 • издавање употребне дозволе и достава употребне дозволе органу надлежном за послове државног премера и катастра;
 • потврђивање пријаве радова;
 • потврђивање пријема изјаве о завршетку израде темеља;
 • обавештавање грађевинске инспекције о пријему изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу;
 • подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара;
 • подношење захтева за прикључење објекта на комуналну инфраструктуру;
 • води регистар обједињене процедуре на нивоу Града и омогућава доступност података и сарадње са Централним регистром обједињених процедура;
 • подношење пријаве за привредни преступ и прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења;
 • озакоњење објеката: издаје решења о озакоњењу објеката, доставља правноснажно решење о озакоњењу објекта и елаборат геодетских радова органу надлежном за послове државног премера и катастра, води службену евиденцију о издатим решењима о озакоњењу и списак издатих решења објављује у електронском облику путем интернета;
 • друге послове везане за спровођење планских докумената и послове изградње и уређења;
 • вршење надзора над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, којима се регулишу пројектовање, грађење и реконструкција објеката (високоградња, нискоградња и др.), извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин;
Scroll to Top