АКТУЕЛНО – Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу дома за пензионере и стара лица на к.п.бр. 2198/1 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, Ул. Стишкој бр. 44

[featured_image]
Преузимање
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Преузимање 11
  • Величина 224.81 KB
  • Број фајлова 1
  • Датум 14. мај 2024.
  • Последња измена 21. мај 2024.

АКТУЕЛНО - Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу дома за пензионере и стара лица на к.п.бр. 2198/1 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, Ул. Стишкој бр. 44

 

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони , 9/20, 52/2021 и 62/2023) и чланова 88. , 91. , 92. и 94. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу дома за пензионере и стара лица на к.п.бр. 2198/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, у ул. Стишкој бр. 44, израђен од стране Наташе Момировић пр „ARHI STUDIO NM” из Пожаревца, ул. Стари корзо бр. 30, локал 16. Одговорни урбаниста је Наташа Момировић, дипл.инж.арх. са лиценцом одговорног урбанисте за руковођење израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката бр. 200 0935 06, издатом од Инжењерске коморе Србије.
Саставни део Урбанистичког пројекта је Идејно решење архитектуре урађено од стране Пројектног бироа „PRODECO“ d.o.o. Beograd, Булевар ослобођења бр. 267, Београд. Одговорни пројектант је Оливера Митовић, дипл.инж.арх. са лиценцом одговорног пројектанта бр. 300 9756 04, издатом од Инжењерске коморе Србије.

Инвеститор Урбанистичког пројекта је УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА „ХОМОЉСКИ РАЈ“ из Кучева, ул. Лоле Рибара бр. 5.

Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 21.05.2024. године, закључно са 28.05.2024. године, у канцеларији број 36 у приземљу зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Сузана Трифуновић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 36 зграде Градске управе Града Пожаревца-контакт телефон 539-676.

Напомена: Документација урбанистичког пројекта биће доступна за преузимање од дана почетка јавне презентације, тј. од 21.5.2024. године.

Scroll to Top