УП за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу помоћног стражарског објекта и дела оградног зида у оквиру комплекса КПЗ за жене, на грађевинској парцели ГП01, која се формира од к.п.бр. 1733 и 1734/1 све К.О. Пожаревац у Пожаревцу

[featured_image]
Преузимање
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Преузимање 6
  • Величина 385.42 KB
  • Број фајлова 1
  • Датум 2. јул 2024.
  • Последња измена 16. јул 2024.

УП за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу помоћног стражарског објекта и дела оградног зида у оквиру комплекса КПЗ за жене, на грађевинској парцели ГП01, која се формира од к.п.бр. 1733 и 1734/1 све К.О. Пожаревац у Пожаревцу

 

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020,52/2021 и 62/23 ), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Сектор за просторно планирање и урбанизам
и
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РС,
Управа за извршење кривичних санкција, КПЗ за жене, Пожаревац

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације за изградњу помоћног стражарског објекта и дела оградног зида у оквиру комплекса КПЗ за жене, на грађевинској парцели ГП01, која се формира од к.п.бр. 1733 и 1734/1 све КО Пожаревац у Пожаревцу, израђен од стране „Public architects“d.o.o. из Београда, улица Капетан Мишина бр. 6А.
Одговорни урбаниста је Ивана Станојевић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 1116 09.
Инвеститор је Министарства правде РС, Управе за извршење кривичних санкција , КПЗ за жене, Пожаревац, ул. Моше Пијаде бр. 64.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана почев од 09.07.2024. године закључно са 15.07.2024. године у канцеларији број 212 на другом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца.

Лицe овлашћенo за давање обавештења о садржају јавне презентације је Мануела Јанковић, дипломирани инжењер архитектуре.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, у писарници градске управе – у канцеларији бр.9 .
Ближе информације могу се добити у канцеларији број 212 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 012/539-647.

Напомена: Документација урбанистичког пројекта биће доступна за преузимање од дана почетка јавне презентације, тј. од 9.7.2024. године.

Scroll to Top