Рани јавни увид поводом Друге измене и допуне Просторног плана Града Пожаревца одржан је у периоду од 5.9.2023-19.9.2023. године

[featured_image]
Преузимање
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Преузимање 112
  • Величина 10.75 MB
  • Број фајлова 1
  • Датум 5. септембар 2023.
  • Последња измена 20. септембар 2023.

Рани јавни увид поводом Друге измене и допуне Просторног плана Града Пожаревца одржан је у периоду од 5.9.2023-19.9.2023. године

 

У складу са чланом 45a Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони , 9/20 , 52/2021 и 62/2023), и чланова 37. , 38. , 39. , 40.  и 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

 

О Б Ј А В Љ У Ј Е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

Елабората за рани јавни увид Друге измене и допуне Просторног плана Града Пожаревца,  израђен од Архитектонско-грађевинског института ДОО Нови Сад из Новог сада , улица Др.Ђорђа Јовановића бр.4

Одговорни планер је Дубравка Павловић, просторни планер, са лиценцом бр. 100 0008 03.

            Подносилац захтева је Градска управа Града Пожаревца .

            Рани јавни увид  Елабората за рани јавни увид Друге измене и допуне Просторног плана Града Пожаревца организоваће се у трајању од 15 (петнаест дана) дана, почев од 5.9.2023. године , закључно са 19.9.2023. године, у канцеларији број 212 у згради Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

            Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Мануела Јанковић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Елаборат за рани јавни увид Друге измене и допуне Просторног плана Града Пожаревца и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања раног јавног увида, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

            Ближе информације можете добити у канцеларији број 212 зграде Градске управе Града Пожаревца-контакт телефон 060 141 6234.

 

Scroll to Top