УП са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пословно-стамбене зграде на к.п.бр. 901 и 1006/3 КО Пожаревац, у улици Лењинова бр. 9, у Пожаревцу

[featured_image]
Преузимање
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Преузимање 72
  • Величина 94.38 MB
  • Број фајлова 1
  • Датум 19. јула 2022.
  • Последња измена 27. јула 2022.

УП са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пословно-стамбене зграде на к.п.бр. 901 и 1006/3 КО Пожаревац, у улици Лењинова бр. 9, у Пожаревцу

 

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони , 9/20 и 52/2021) и чланова 88. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

 

О Б Ј А В Љ У Ј Е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта  са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пословно-стамбене зграде на к.п.бр. 901 и 1006/3 КО Пожаревац, у улици Лењинова бр. 9, у Пожаревцу,  израђен од стране „КОМПАНИЈА ЕВРОТРГОВИНА“ Д.О.О. из Шапина, Општина Мало Црниће.

Одговорни урбаниста је Данијел Радуловић, дипл. инж. арх. са лиценцом бр. 200 0282 03.

            Инвеститор урбанистичког пројекта је „КОМПАНИЈА ЕВРОТРГОВИНА“ Д.О.О. из Шапина, Општина Мало Црниће.

            Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 19.07.2022. године, закључно са 26.07.2022. године, у канцеларији број 36 у приземљу зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.urbanizam.pozarevac.rs).

            Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Сузана Трифуновић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

            Ближе информације можете добити у канцеларији број 36 зграде Градске управе Града Пожаревца-контакт телефон 539-676.