УП за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта ПО2+ПО1+ПР+ПС, на к.п.бр. 1537/7 и 1943 КО Пожаревац у Пожаревцу, Ул. Чеде Васовића бр. 25 и 27

[featured_image]
Преузимање
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Преузимање 54
  • Величина 220.49 KB
  • Број фајлова 1
  • Датум 11. јун 2024.
  • Последња измена 26. јун 2024.

УП за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта ПО2+ПО1+ПР+ПС, на к.п.бр. 1537/7 и 1943 КО Пожаревац у Пожаревцу, Ул. Чеде Васовића бр. 25 и 27

 

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони , 9/20, 52/2021 и 62/2023) и чланова 88. , 91. , 92. и 94. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено пословног објекта ПО2+ПО1+ПР+ПС, на к.п.бр. 1537/7 и 1943 КО Пожаревац, у Пожаревцу, у ул. Чеде Васовића бр. 25 и 27 у Пожаревцу, израђен од Пројектног бироа „CENTAR GS“ из Смедерева, ул. Карађорђева бр. 23.

Одговорни урбаниста је Гордана С. Јовановић, дипл.инж.арх. са лиценцом одговорног урбанисте за руковођење израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката бр. 200 1003 07, издатом од Инжењерске коморе Србије.
Саставни део Урбанистичког пројекта је Идејно решење архитектуре урађено од стране Пројектног бироа „CENTAR GS“ из Смедерева, ул. Карађорђева бр. 23. Одговорни пројектант је Гордана С. Јовановић, дипл.инж.арх. са лиценцом одговорног пројектанта бр. 300 5136 03, издатом од Инжењерске коморе Србије.

Инвеститори Урбанистичког пројекта су Александар Јелисавац из Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 14/18 и Ортачко друштво „ВИС-ИНВЕСТ 007“ из Пожаревца, ул. Кнеза Лазара бр. 15-локал бр. 2, кога заступа Александар Јелисавац из Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 14/18.

Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 18.06.2024. године, закључно са 25.06.2024. године, у канцеларији број 36 у приземљу зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).
Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Сузана Трифуновић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.
Ближе информације можете добити у канцеларији број 36 зграде Градске управе Града Пожаревца-контакт телефон 539-676.

Напомена: Документација урбанистичког пројекта биће доступна за преузимање од дана почетка јавне презентације, тј. од 18.6.2024. године.

Scroll to Top