УП за урбанистичко/архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословне зграде, спратности П+2, на катастарској парцели бр. 749/2 К.О. Пожаревац у Пожаревцу у Ул. Немањиној бр. 53

[featured_image]
Преузимање
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Преузимање 23
  • Величина 187.68 KB
  • Број фајлова 1
  • Датум 11. јун 2024.
  • Последња измена 25. јун 2024.

УП за урбанистичко/архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословне зграде, спратности П+2, на катастарској парцели бр. 749/2 К.О. Пожаревац у Пожаревцу у Ул. Немањиној бр. 53

 

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020,52/2021 и 62/23 ), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко/архитектонску разраду локације за изградњу Стамбено- пословне зграде, спратности П+2, на катастарској парцели бр. 749/2 К.О. Пожаревац у Пожаревцу у улици Немањиној бр.53, израђеног од стране Предузећа за пројектовање и инжињеринг „De NIRO M. G.” д.о.о. Пожаревац ул.Синђелићева бр.23.

Одговорни урбаниста је Снежана Станковић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 0810 05.

Инвеститор урбанистичког пројекта је Иван (Миомир) Јовановић, ул. Кеј Радоја Дакића бр. 3/17, Панчево.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана почев од 18.06.2024. године закључно са 24.06.2024. године у канцеларији број 212 на другом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца.

Лицe овлашћенo за давање обавештења о садржају јавне презентације је Мануела Јанковић, дипломирани инжењер архитектуре.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове у писарници градске управе.

Ближе информације могу се добити у канцеларији број 212 зграде Градске управе Града Пожаревца контакт телефон 012/539-647.

Напомена: Документација урбанистичког пројекта биће доступна за преузимање од дана почетка јавне презентације, тј. од 18.6.2024. године.

Scroll to Top