АКТУЕЛНО – Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу самоуслужне ауто-перионице за путничка возила, спратности П+0, на грађевинској парцели која се формира од к.п. бр, 7834/100 и дела к.п. бр. 7834/104 обе К.О. Пожаревац у Пожаревцу, Улица Ђуре Ђаковића бр. 1

[featured_image]
Преузимање
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Преузимање 20
  • Величина 205.52 KB
  • Број фајлова 1
  • Датум 4. јун 2024.
  • Последња измена 11. јун 2024.

АКТУЕЛНО - Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу самоуслужне ауто-перионице за путничка возила, спратности П+0, на грађевинској парцели која се формира од к.п. бр, 7834/100 и дела к.п. бр. 7834/104 обе К.О. Пожаревац у Пожаревцу, Улица Ђуре Ђаковића бр. 1

      

 У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019),

  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

 

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

Урбанистичког пројекта за изградњу самоуслужне ауто-перионице за путничка возила, спратности П+0, на грађевинској парцели која се формира од к.п. бр, 7834/100 и дела к.п.бр. 7834/104 обе К.О. Пожаревац, улица Ђуре Ђаковића бр. 1, Пожаревац.

Урбанистички пројекат је израђен од стране „NA2 studio“ Пожаревац, Улица Моше Пијаде бр. 34. Одговорни урбаниста је Гвозден Симић, дипломирани инжењер архитектуре - са лиценцом бр. 221 А220 22. Одговорни пројектант је Иван Милосављевић, дипломирани инжењер архитектуре – са лиценцом бр. 300 П505 17.

Инвеститор је П.Т.П „ДИС“ д.о.о. Булевар Ослобођења 1б, Крњево, Велика Плана.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана,  почев од 11. 6. 2024. године, закључно са 18. 6. 2024. године, у канцеларији број 36 у приземљу зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Зорица Гњатић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

 Ближе информације можете добити у канцеларији број 36 зграде Градске управе Града Пожаревца - контакт телефон 539-764.

Напомена: Документација урбанистичког пројекта биће доступна за преузимање од дана почетка јавне презентације, тј. од 11.6.2024. године.

 

Scroll to Top